Gebruikersvoorwaarden

Toepasselijkheid, aanvaarding en wijziging voorwaarden
De onderhavige gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van websites, apps, gelieerde applicaties en social media kanalen/platforms alsmede op afnemers of abonnees van producten en/of diensten (“Diensten”) aangeboden door Banijay Benelux B.V. of één van haar dochtermaatschappijen (“Banijay Benelux”).

Door de Diensten te bezoeken en/of te gebruiken, aanvaardt de gebruiker van de Diensten ( “Gebruiker(s) / ‘je’”) de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy en de Cookie Policy (tezamen: “Voorwaarden”). De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden. Op sommige applicaties zijn afwijkende Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te vinden in de betreffende applicaties.

Banijay Benelux heeft het recht de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en zal deze wijzigingen op de Diensten publiceren. Banijay Benelux raadt daarom aan de Diensten en Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien je gebruik blijft maken van de Diensten, ga je akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

  1. Intellectuele Eigendomsrechten
   De intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Diensten, waaronder de teksten, beelden, fragmenten, foto’s, merken, logo’s, geluiden en onderliggende software, berusten uitsluitend en exclusief bij Banijay Benelux en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Banijay Benelux (en haar licentiegevers) is het niet toegestaan om (delen van) de (inhoud en vormgeving van de) Diensten geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook (dus óók niet als de bron wordt vermeld).

Voor zover Gebruiker op of via de Diensten teksten, beelden, fragmenten en/of andere content aanlevert (“Bijdrage”), garandeert Gebruiker dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en Gebruiker vrijwaart Banijay Benelux derhalve voor aanspraken van derden.

Mocht Gebruiker op de hoogte zijn van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende inhoud/links op de Diensten dan verzoekt Banijay Benelux om contact met haar op te nemen. Banijay Benelux heeft het recht dergelijke inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 1. Functioneren en gebruik van de Diensten
  Banijay Benelux besteedt veel aandacht en zorg aan (de inhoud van) de Diensten. Banijay Benelux streeft er voorts naar de Diensten zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de Diensten (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken. Banijay Benelux geeft geen enkele garantie voor het functioneren van de Diensten. De exploitatie van de Diensten (of onderdelen daarvan) kan worden aangepast, beëindigd en/of aan derden worden overgedragen of uitbesteed. Banijay Benelux spant zich in om de weergegeven informatie op de Diensten nauwkeurig, juist en volledig te laten zijn, maar doet terzake geen garanties.

Gebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Gebruiker mag onder meer andere Gebruiker(s) niet hinderen of schade toebrengen. Indien via (een onderdeel van) de Diensten kan worden gecommuniceerd, is het Gebruiker niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Diensten. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan virussen, spam, malware, zoek- en/of indexeringsmiddelen (zoals robots/spiders) of schadelijke programmatuur via de Diensten te verspreiden, gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen. Het is Gebruiker voorts niet toegestaan om de Diensten (of gedeelten hiervan) te wijzigen of aan te passen noch om de beveiligingsapplicaties op de Diensten te omzeilen dan wel te kraken.

In het geval Gebruiker de Diensten gebruikt om persoonsgegevens achter te laten voor een sollicitatie, dan verwerkt Banijay Benelux deze persoonsgegevens uitsluitend volgens de Privacy Policy Sollicitanten.

 1. Garantie en Aansprakelijkheid
  Aan de Diensten die door Banijay Benelux worden aangeboden kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend.

Behoudens opzet of grove schuld van Banijay Benelux, is Banijay Benelux niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Diensten, zoals vanwege: (i) bezoek aan de Diensten; (ii) gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (iii) enige onjuistheden/onvolledigheden (in informatie) op de Diensten; (iv) een wijziging in de Diensten of de Voorwaarden; en/of (v) het afgaan op of gebruik van informatie op de Diensten.

Banijay Benelux is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan, gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten en/of verlies van goodwill.

 1. Links naar andere websites
  De Diensten bevat (hyper)links of verwijzingen naar andere websites van derden, zoals Facebook, YouTube of Vimeo. Dit betekent niet noodzakelijk dat Banijay Benelux deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. De inhoud van de websites van derden, maakt geen onderdeel uit van de inhoud van de Diensten. Banijay Benelux is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.
 2. Prijzen
  Indien via (een onderdeel van) de Diensten prijzen zijn te winnen, zijn de in deze paragraaf genoemde voorwaarden hierop eveneens van toepassing. Prijzen worden alleen uitgereikt aan natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, met een postadres in Nederland, die zich bij Banijay Benelux hebben ingeschreven. Indien Gebruiker geen geldige legitimatie bezit, vervalt het recht op de prijs. Dit recht vervalt sowieso na verloop van drie (3) maanden na bekendmaking van de winst aan Gebruiker. Acceptatie van de prijs door Gebruiker heeft tot gevolg dat Banijay Benelux zijn/haar naam voor promotionele activiteiten mag gebruiken, zonder hiervoor tot nadere vergoeding verplicht te zijn. Een prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Het is mogelijk dat de gewonnen prijs op welke wijze dan ook afwijkt van omschrijvingen en/of afbeeldingen daarvan op de Diensten. Banijay Benelux behoudt zich het recht voor de van toepassing zijnde belastingen, zoals kansspelbelasting, in mindering op de prijs te (doen) brengen. Eventuele kosten die verband houden met de prijs, zoals bijvoorbeeld porto- en/of bankkosten worden gedragen door de ontvanger van de prijs. Over de uitslag kan niet met Banijay Benelux worden gecorrespondeerd.

Eventuele aanbiedingen en offertes op de Diensten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

 1. Contact
  Wanneer je meer informatie wilt over de Diensten en/of Gebruikersvoorwaarden of als je hierover vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via info@banijaybenelux.com of:

Banijay Benelux B.V.
T.a.v.: Afdeling Communicatie
MediArena 2
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 12121, 1100 AC Amsterdam

Telefoon 020 893 1000
KvK nummer Banijay Benelux B.V.: 34298498
BTW Nummer Banijay Benelux B.V.: NL 8024.50.751.B01

 1. Overige
  Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze Gebruikersvoorwaarden, laat de Gebruikersvoorwaarden voor het overige onverlet.

Op het gebruik van de Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam is bevoegd.

Datum: 12-01-2024